หน้าหลัก  > เกี่ยวกับ >> ระบบเงินเดือน
คุณสมบัติของระบบเงินเดือน
  • จัดเก็บข้อมูลรายการรับ-จ่ายของข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานของรัฐ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
  • จัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
  • จัดพิมพ์รายงาน
  • นำเข้าข้อมูลรายการจ่าย
  • จัดส่งข้อมูลรายได้ให้กับธนาคาร
วิธีใช้ระบบเงินเดือน