FAQ สำหรับผู้ใช้งาน

 

 

 

คำถาม

ต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน จะต้องทำอย่างไร

 

คำตอบ

หากท่านต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ล็อคอินเข้าสู่ระบบการลา

2. คลิกที่ ชื่อ-นามสกุล ของตนเอง

3. คลิกที่ปุ่ม “เปลี่ยนรหัสผ่าน”

4. กรอกรหัสผ่านเดิม

5. กรอกรหัสผ่านใหม่

6. กรอกรหัสผ่านใหม่ อีกครั้ง

7. คลิกที่ปุ่ม “ตกลง”

 

 

คำถาม

จำรหัสผ่านไม่ได้ จะต้องทำอย่างไร

 

คำตอบ

ให้ท่านติดต่อ ผู้ดูแลระบบ ให้ผู้ดูแลระบบกำหนดรหัสผ่านให้ใหม่

 

 

คำถาม

วันที่ และเวลา ในระบบการลา ไม่เป็นปัจจุบัน จะต้องทำอย่างไร

 

คำตอบ

ให้ท่านตั้งค่า วันที่ และเวลา ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านใหม่แล้วล็อคอินเข้าระบบอีกครั้ง