FAQ สำหรับผู้ดูแลระบบ

 

 

 

คำถาม

ถ้าไม่ได้ทำการปรับปรุงสถานะผู้ขาดงานในแต่ละวัน จะต้องทำอย่างไร

 

คำตอบ

หากท่านไม่ได้ปรับปรุงสถานะของผู้ขาดงานในแต่ละวัน

ท่านสามารถทำการปรับปรุงสถานะผู้ขาดงานย้อนหลังได้ โดยทำตามขั้นตอน ดังนี้คือ

1. ล็อคอินเข้าสู่ระบบการลาในฐานะผู้ดูแลระบบ

2. คลิกที่เมนู “ปรับปรุงการปฏิบัติงาน”

3. เลือก วัน/เดือน/ปี ที่จะทำการปรับปรุงสถานะผู้ขาดงาน

4. ดำเนินการปรับปรุงสถานะผู้ขาดงาน

 

 

คำถาม

รหัสผู้ใช้งาน (user name) ของใช้เป็นเลขเดียวกันกับเลขที่ประจำตำแหน่ง

เมื่อย้ายหน่วยงานไปยังหน่วยงานอื่น โดยไม่ได้ใช้เลขประจำตำแหน่งเดิมแล้ว  จำเป็นต้องเปลี่ยน รหัสผู้ใช้ (user name) ใหม่หรือไม่

 

คำตอบ

เมื่อบุคลากรมีการย้ายหน่วยงานไปยังหน่วยงานอื่น

จำเป็นต้องเปลี่ยนรหัสผู้ใช้งาน (user name) ด้วย

มิเช่นนั้น บุคลากรที่บรรจุเข้ามาใหม่ จะไม่สามารถใช้งานระบบการลาได้